Grupa uczestników pozuje do zdjęcia grupowego19 marca klasa 5B wzięła udział w warsztatach historycznych. 
„Hi­sto­-rycz­nie” to gru­pa uczniów z II Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce im K.K. Ba­czyń­skie­go w Ko­ni­nie, któ­ra po­wsta­ła w ce­lu re­ali­za­cji pro­jek­tu spo­łecz­ne­go w ra­mach Olim­pia­dy Zwol­nie­ni z Te­orii. Adam i Ewa, re­ali­zu­jąc pro­jekt spo­łecz­ny, za­wi­ta­li do na­szej szkoły, aby pokazać jak łatwo można uczyć się historii.
Dzię­ki ogrom­ne­mu za­an­ga­żo­wa­niu uczniowie klasy 5B mieli moż­li­wość roz­wi­ja­nia swo­ich kom­pe­ten­cji ta­kich jak współ­pra­ca z part­ne­ra­mi, za­rzą­dza­nie, pra­ca ze­spo­ło­wa, roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów.