Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

PUBLICZNY KONKURS OFERT - „Dostawa żywności do stołówki szkolnej na 2023 rok – dostawa warzyw i owoców .”

SP15.271.3.2022

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto (§ 5 ust.1 pkt b) zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 172/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto ze środków budżetu Miasta Konina.

 • Zamawiający.

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków

Turkusowa 1 A 62-510 Konin

Telefon/fax : 63 244 23 75

 • Przedmiot zamówienia.
 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna „Dostawa żywności do stołówki szkolnej na 2023 rok – dostawa warzyw i owoców .”
 2. Nomenklatura – liczbowo i słownie – wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty.
 3. Zakres przedmiotowy zawiera załącznik nr 2 do Formularz cenowy, (zawiera pozycje wymagane przez Zamawiającego wraz z ilościami).
 4. Wykonawca będzie dostarczał warzywa i owoce, pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, o aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę artykułów spożywczych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia.
 5. Towar winien być przewożony w opakowaniach do tego przeznaczonych wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, nie uszkodzone, nie zamoczone i czyste, bez śladów pleśni i obcych zapachów.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów do siedziby Zamawiającego własnym transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. 2022r. poz. 2132) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe artykułów spożywczych, Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów.
 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczający zamówiony towar pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem.
 8. Wykonawca gwarantuje, że wytworzone i dostarczone towary spełniają wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego.
 9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia (zwany dalej również towarem) partiami, na podstawie zamówień określających asortyment i ilość w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż w 48 h od daty zamówienia. W szczególnych przypadkach wynikających
  z potrzeby Zamawiającego Wykonawca przyjmie doraźne zamówienie w trybie pilnej realizacji. Dostawy powinny się odbywać do godziny 10.00.
 10. Zamawiający składać będzie zamówienie telefonicznie lub e-mailem.
 11. Ilość podana w załączniku nr 2 do ogłoszenia, może ulec modyfikacjom (zwiększeniu/zmniejszeniu) w trakcie obowiązywania umowy.
 12. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówienia na asortyment nie przewidziany w załączniku nr 2 w ramach tej samej grupy artykułów objętych zamówieniem (w takim przypadku Wykonawca sprzedaje towar w możliwie najniższych korzystnych cenach).
 13. Pozostałe warunki zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do ogłoszenia.
28 listopada 2022
Czytaj więcej o: PUBLICZNY KONKURS OFERT - „Dostawa żywności do stołówki szkolnej na 2023 rok – dostawa warzyw i owoców .”

PUBLICZNY KONKURS OFERT - Dostawa żywności do stołówki szkolnej na 2023 rok – dostawa mięsa i wędlin.”

SP15.271.2.2022

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto (§ 5 ust.1 pkt b) zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 172/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto ze środków budżetu Miasta Konina.

 • Zamawiający.

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków

Turkusowa 1 A 62-510 Konin

Telefon/fax : 63 244 23 75

 • Przedmiot zamówienia.
 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna „Dostawa żywności do stołówki szkolnej na 2023 rok – dostawa mięsa i wędlin.”
 2. Nomenklatura – liczbowo i słownie – wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne.
 3. Zakres przedmiotowy zawiera załącznik nr 2 do Formularz cenowy, (zawiera pozycje wymagane przez Zamawiającego wraz z ilościami).
 4. Wykonawca będzie dostarczał produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, o aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę artykułów spożywczych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia.
 5. Towar winien być przewożony w opakowaniach do tego przeznaczonych wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, nie uszkodzone, nie zamoczone i czyste, bez śladów pleśni i obcych zapachów.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów do siedziby Zamawiającego własnym transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. 2022r. poz. 2132) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe artykułów spożywczych, Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów.
 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczający zamówiony towar pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem.
 8. Wykonawca gwarantuje, że wytworzone i dostarczone towary spełniają wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego.
 9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia (zwany dalej również towarem) partiami, na podstawie zamówień określających asortyment i ilość w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż w 48 h od daty zamówienia. W szczególnych przypadkach wynikających
  z potrzeby Zamawiającego Wykonawca przyjmie doraźne zamówienie w trybie pilnej realizacji. Dostawy powinny się odbywać do godziny 10.00.
 10. Zamawiający składać będzie zamówienie telefonicznie lub e-mailem.
 11. Ilość podana w załączniku nr 2 do ogłoszenia, może ulec modyfikacjom (zwiększeniu/zmniejszeniu) w trakcie obowiązywania umowy.
 12. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówienia na asortyment nie przewidziany w załączniku nr 2 w ramach tej samej grupy artykułów objętych zamówieniem (w takim przypadku Wykonawca sprzedaje towar w możliwie najniższych korzystnych cenach).
 13. Pozostałe warunki zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do ogłoszenia.
28 listopada 2022
Czytaj więcej o: PUBLICZNY KONKURS OFERT - Dostawa żywności do stołówki szkolnej na 2023 rok – dostawa mięsa i wędlin.”

PUBLICZNY KONKURS OFERT - „Dostawa żywności do stołówki szkolnej na 2023 rok – dostawa „Różne produkty spożywcze.”

SP15.271.1.2022

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto (§ 5 ust.1 pkt b) zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 172/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto ze środków budżetu Miasta Konina.

 • Zamawiający.

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków

Turkusowa 1 A 62-510 Konin

Telefon/fax : 63 244 23 75

 • Przedmiot zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna „Dostawa żywności do stołówki szkolnej na 2023 rok – dostawa „Różne produkty spożywcze.”
 2. Nomenklatura – liczbowo i słownie – wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 15800000-6 Różne Produkty Spożywcze.
 3. Zakres przedmiotowy zawiera załącznik nr 2 do Formularz cenowy, (zawiera pozycje wymagane przez Zamawiającego wraz z ilościami).
 4. Wykonawca będzie dostarczał różne produkty spożywcze , pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, o aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę artykułów spożywczych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia.
 5. Towar winien być przewożony w opakowaniach do tego przeznaczonych wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, nie uszkodzone, nie zamoczone i czyste, bez śladów pleśni i obcych zapachów.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów do siedziby Zamawiającego własnym transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. 2022r. poz. 2132) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe artykułów spożywczych, Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów.
 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczający zamówiony towar pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem.
 8. Wykonawca gwarantuje, że wytworzone i dostarczone towary spełniają wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego.
 9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia (zwany dalej również towarem) partiami, na podstawie zamówień określających asortyment i ilość w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż w 48 h od daty zamówienia. W szczególnych przypadkach wynikających z potrzeby Zamawiającego Wykonawca przyjmie doraźne zamówienie w trybie pilnej realizacji. Dostawy powinny się odbywać do godziny 10.00.
 10. Zamawiający składać będzie zamówienie telefonicznie lub e-mailem.
 11. Ilość podana w załączniku nr 2 do ogłoszenia, może ulec modyfikacjom (zwiększeniu/zmniejszeniu) w trakcie obowiązywania umowy.
 12. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówienia na asortyment nie przewidziany w załączniku nr 2 w ramach tej samej grupy artykułów objętych zamówieniem (w takim przypadku Wykonawca sprzedaje towar w możliwie najniższych korzystnych cenach).
 13. Pozostałe warunki zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do ogłoszenia.
28 listopada 2022
Czytaj więcej o: PUBLICZNY KONKURS OFERT - „Dostawa żywności do stołówki szkolnej na 2023 rok – dostawa „Różne produkty spożywcze.”