Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres: Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa

Przyjęcia interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Poniedziałek godz. 9.00-17.00
Od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00
Telefon: 22 551 77 00, 22 551 78 11
Centrala: 22 551 77 00

Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Biuro jest czynne:
Poniedziałek - piątek 8.15 - 16.15
tel. 22 583 66 00

Rzecznik stoi na straży praw dziecka. Podejmuje on działania na rzecz zapewnienia każdemu dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. Rzecznik może zwrócić się do wszystkich organów władzy publicznej, samorządów terytorialnych, instytucji rządowych i organizacji pozarządowych o:

  • złożenie wyjaśnień i udzielenie niezbędnych informacji, a także o udostępnienie akt i dokumentów, w tym zawierających dane osobowe,
  • podjęcie przez nie działań na rzecz dziecka, zgodnie z zakresem ich kompetencji,
  • wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych

Dziecięcy telefon zaufania (bezpłatny)
Poniedziałek-piątek 8.15-20.00
Tel. 800 12 12 12

Strony www:
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
www.brpd.gov.pl
www.strefamlodych.pl

Razem przeciwko samobójstwu
www.przyjaciele.org - Katalog przydatnych kontaktów (wyszukiwarka miejsc, w których można znaleźć pomoc psychiatryczną i psychologiczną)

CERT Polska (Komputer Emergency Response Team)
www.cert.pl - Zespół powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci (włamanie lub próba włamania do komputera, nękanie spamem, atakami hakerów)
tel. +48 22 380 82 74
od pn-pt 8.30-16.30

Fundacja Dzieci Niczyje
www.fdn.pl
www.dzieckokrzywdzone.pl - portal wiedzy o problemie krzywdzenia dzieci, prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje
www.dzieckowsieci.pl
www.helpline.org.pl - oferuje dzieciom i ich opiekunom pomoc w przypadkach krzywdzenia dzieci przy użyciu Internetu
Tel. 800 100 100

Fundacja Kidprotect.pl
www.kidprotect.pl - działa w zakresie bezpieczeństwa dzieci w Internecie, zwalczania pedofilii i pornografii dziecięcej

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia
www.niebieskalinia.pl
www.niebieskalinia.org
tel. (22) 668 70 00

Pogotowie Opiekuńcze w Koninie
ul. Kurpińskiego 3,
tel. (63)243 10 99
- placówka opiekuńczo - wychowawcza dla dzieci i młodzieży w wieku 11-18 lat

Wykaz placówek oferujących pomoc psychologiczno - pedagogiczną w naszym rejonie

Nazwa placówki

Miejska poradnia Psychologiczno – pedagogiczna w Koninie

Adres

ul. Sosnowa 12, 62-510 Konin

Telefon

(63) 243 18 66, (63) 243 18 95

Adres strony internetowej

www.mpppk.pl

Adres e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizacja i formy świadczonej pomocy

Podstawowym celem MPP w Koninie jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielanie im, jak również ich rodzicom, pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
Do zadań Poradni należy w szczególności:
- Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży,
- Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
- Pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i kariery zawodowej,
- Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
- Współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się,
- Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny
- Przeprowadzanie badań psychologicznych i pedagogicznych dzieci i młodzieży zakończone wydaniem stosownej opinii lub orzeczenia,
- Udzielanie rodzicom porad jak wychowywać dziecko, jak pomagać dziecku w przezwyciężeniu problemów,
-Udzielanie wskazówek rodzicom jak pracować z dzieckiem mającym kłopoty w pisaniu i czytaniu  

Nazwa placówki

Pogotowie Opiekuńcze w Koninie

Adres

ul. Kurpińskiego 3, 62-510 Konin

Telefon

(63) 243 10 99

Adres strony internetowej

www.po.konin.pl

Adres e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizacja i formy świadczonej pomocy

Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego dla wychowanków od 11 do 18 roku życia.
Liczba miejsc 20.

Nazwa placówki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie

Adres

ul. Kaliska 19, 62-500 Konin

Telefon

(63) 242 91 61

Adres strony internetowej

www.sosw.konin.pl

Adres e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizacja i formy świadczonej pomocy

Kształcenie i wychowanie uczniów z upośledzeniem umysłowym:
- W stopniu lekkim – szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa,
- Z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy,
- Z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim – zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.

Ośrodek zapewnia:
- Całodobową opiekę,
- Warunki do nauki, wychowania i odpoczynku,
- Wsparcie psychologa, pedagoga,
- Pomoc logopedy,
- Opiekę pielęgniarki szkolnej.

Nazwa placówki

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Adres

ul. Południowa 2A, 62-510 Konin

Telefon

(63) 22 23 024

Adres strony internetowej

www.podajdalej.org.pl

Adres e-mail

Organizacja i formy świadczonej pomocy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Fundacja prowadzi szeroką, nieodpłatną działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:
- Aktywna rehabilitacja,
- Treningi sportowe,
- Doradztwo społeczne, zawodowe i prawne.
 Wiele uwagi poświęcanej jest dzieciom z ubogich środowisk – dla nich w czterech gminach powiatu konińskiego prowadzone są przez cały rok:
- Integracyjne zajęcia artystyczne, muzyczne, ruchowe,
- Dogoterapia i hipoterapia,
- Organizacja aktywnych wakacji.

Nazwa placówki

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”

Adres

ul. Kilińskiego 1, 62-500 Konin

Telefon

(63) 242 68 77, 694 450 250

Adres strony internetowej

www.otwarcie.pl

Adres e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizacja i formy świadczonej pomocy

- Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym osób z upośledzeniem umysłowym,
- Niesienie pomocy dzieciom i osobom szczególnie uzdolnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym,
- Aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży w tym niepełnosprawnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z upośledzeniem umysłowym,
- Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze edukacyjnym,
- Wspieranie działalności sportowej i naukowej.

Nazwa placówki

Fundacja MIELNICA

Adres

ul. Szpitalna 43, 62-500 Konin

Telefon

(63) 244 31 71, (63) 244 22 55

Adres strony internetowej

www.mielnica.org.pl

Adres e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizacja i formy świadczonej pomocy

- Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 50 osób niepełnosprawnych w Koninie,
- Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 30 osób niepełnosprawnych w Mielnicy Dużej (gmina Skulsk),
- Prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy im. Dr. Piotra Janaszka dla 35 osób niepełnosprawnych,
- Prowadzenie Klubu Środowiskowego dla osób niepełnosprawnych nieobjętych żadną zorganizowaną formą opieki,
- Organizowanie cyklicznych Biwaków dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi,
- Organizowanie cyklicznych, Artystycznych i Sportowych Spotkań dla Młodzieży Niepełnosprawnej,
- Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego (nieodpłatna).

Nazwa placówki

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Adres

ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin

Telefon

(63) 242 62 32

Adres strony internetowej

www.moprkonin.lm.pl

Adres e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instytucje nadzorowane

Dom Pomocy Społecznej,
ul. Południowa 1, 62-510 Konin,
Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
ul. Południowa 1, 62-510 Konin,
Środowiskowy Dom Samopomocy,
ul. 11 Listopada 19, 62-510 Konin,
Pogotowie Opiekuńcze
ul. Kurpińskiego 3, 62-510 Konin
Rodzinny Dom Dziecka „Prom”,
ul. Wodna 8, 62-500 Konin,
Rodzinne Pogotowie Opiekuńcze,
ul. Taczanowskiego 20, 62-500 Konin,
Rodzinne Pogotowie Opiekuńcze,
ul. Królowej Jadwigi 80, 62-502 Konin

Organizacja i formy świadczonej pomocy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie świadczy pomoc w formie:

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:
- Praca socjalna – świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne,
- Poradnictwo specjalistyczne,
- Interwencja kryzysowa,
- Schronienie, posiłek i niezbędne ubranie – dla osób lub rodzin, jeżeli są tego pozbawione,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- Skierowanie do ośrodków wsparcia,
- Umieszczenie w domu pomocy społecznej,
- Opieka nad rodziną i dzieckiem

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:
- Zasiłek stały,
- Zasiłek okresowy,
- Zasiłek celowy,
- Pomoc pieniężna z tytułu sprawowania funkcji rodziny zastępczej,
- Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki oraz na usamodzielnienie,
- Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- Świadczenia opiekuńcze,
- Zasiłek pielęgnacyjny,
- Świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PERON:
- Likwidacja barier w komunikowaniu się,
- Likwidacja barier architektonicznych,
- Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
- Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- Pobyt w turnusie rehabilitacyjnym;

Szczegółowych informacji udziela:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5, tel. (63) 242 62 32 od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

Nazwa placówki

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Koninie Świetlica Środowiskowa PCK

Adres

ul. Dmowskiego 2, 62-500 Konin
ul. Staromorzysławska 1, 62-510 Konin

Telefon

(63) 242 86 02, (63) 243 60 77

Adres e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres strony internetowej

www.pck.pl

Organizacja i formy świadczonej pomocy

Polski czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Koninie.
Świetlica Środowiskowa z dożywianiem:
- Dożywianie
- Pomoc doraźna,
- Niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i zagranicą,
- Opieka i pomoc socjalna,
- Działalność edukacyjna wśród dzieci i młodzieży, wolontariat,
- Promocja honorowego krwiodawstwa.

Nazwa placówki

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Koninie

Adres

ul. Noskowskiego 1A, 62-510 Konin

Telefon

(63) 242 34 71

Adres strony internetowej

www.tpdkonin.republika.pl

Adres e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instytucje podległe

Zarządy Gminne TPD

Organizacja i formy świadczonej pomocy

Towarzystwo prowadzi stałe placówki:
- Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy, który zajmuje się organizowaniem zastępczego środowiska rodzinnego,
- Warsztat Terapii Zajęciowej – prowadzi zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i umiarkowanym,
- 14 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych, które prowadzą działalność profilaktyczno-wychowawczą dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- Towarzystwo organizuje wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży oraz środowiskowe imprezy kulturalno – rekreacyjne. Przy zarządzie funkcjonuje Rzecznik Praw Dziecka TPD.

Nazwa placówki

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Koninie
ul. Staszica, 62-510 Konin

Telefon

(63) 244 59 16

Adres e-mail

www.pcpr.konin.pl

Organizacja i formy świadczonej pomocy

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i prawnicza, w nagłej sytuacji kryzysowej (np.przemoc)