Deklaracja dostępności Strony Internetowej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak napisów na filmach oraz animacjach

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzi  1 wejście od ulicy Turkusowej 1 a. Przy wejściu znajduje się niewielki stopień z podjazdem  dla wózków.  Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Biuro osób dyżurujących znajduje się po prawej stronie holu.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia ( sale lekcyjne, stołówka, toalety, gabinet dyrektora) na parterze. Do części pomieszczeń prowadzą schody. Osoby niepełnosprawne mogą mieć do nich dostęp przy użyciu windy, która została zamontowana w budynku.
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i piętrze w pobliżu sal  lekcyjnych oraz sali sportowej.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • Na terenie szkoły znajdują się miejsca parkingowe z wyznaczonym 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 • W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Baszczyk.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (0 - 63) 244 - 23 - 75

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie
 • Adres: 62 - 504 Konin; ul. Turkusowa 1A
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (0 - 63) 244 - 23 - 75

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Serwis internetowy nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących z formularzy kontaktowych umieszczonych w serwisie, poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio chyba że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie. [USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.)]

Wszelkie dane osobowe lub instytucji pochodzące z formularzy kontaktowych w tym serwisie lub poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio nie są przedmiotem obrotu handlowego.

Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać cookies (małe pliki wysyłane do komputera użytkownika identyfikując go do wykonania określonej operacji). Przykład: zmiana wielkości lub kontrastu czcionki. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.

Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki z tego serwisu

Zbieramy i analizujemy dane wynikające z logów systemowych.

Jako propagatorzy idei dostępności i użyteczności stron internetowych w Internecie dokładamy wszelkich starań aby nasz serwis był maksymalnie bezpieczny dla użytkowników.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Marika Tomaszewska – Nowicka,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 63 244 11 77

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.1 (Podwójne A)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie. Placówka reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Koninie przy ul.Turkusowej 1 A, tel. 63 244-23-75, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Urząd Miejski w Koninie, tel. (63) 240-11-77, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.      Celem przetwarzania przez placówkę jest wypełnienie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa. W przypadku danych osobowych dzieci jest to realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych  i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

Placówka przetwarza również, dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów zlecenia.

4.      W ramach wykonywania ustawowych obowiązków placówka przetwarzana dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO, czyli wypełnienia przez szkołę/przedszkole/placówkę obowiązku,
w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajdują się przede wszystkim w ustawach:

a)      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 1148)

b)     Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r., poz. 1457)

c)      Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1900)  

d)     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 i 2245, oraz z 2019 r., poz. 730)

e)     Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040)

f)       oraz aktów wykonawczych (m.in. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r., w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz.U. 2017 r., poz. 1646) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
01 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz.U. 2018 r., poz. 1574).

Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych jest również zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a. Zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.  

5.      Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

6.      Szkoła/przedszkole/placówka będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało
z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

7.      Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych) będą przechowywane do zakończenia okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania w szkole (art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe), a dane pozostałych osób do zakończenia obowiązku prawnego, na podstawie którego są przetwarzane

8.      Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowanie nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia dostarczonych danych.  

9.      Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie zgody. Udzielona zgoda może zostać wycofana
w dowolnym momencie.
 

10.   W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01. Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.

11.   Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.